Політика конфіденційності

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі - за текстом - «Політика») являє собою правила використання сайтом - stylesalon.com.ua (далі - Оператор) персональної інформації Користувача, яку Оператор, включаючи всіх осіб, що входять в одну групу з Оператором, може отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Оператора (далі - Сайт) і в ході виконання Оператором будь-яких угод і договорів з Користувачем. Згода Користувача з Політикою, висловлена ним в рамках відносин з однією з перерахованих осіб, поширюється на всіх інших перерахованих осіб

.

Використання Сайту означає безперечнуну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сайту.

1. Загальні положення політики

1.1. Дана Політика є невід'ємною частиною Публічної оферти (далі - «Оферта»), розміщеної та / або доступною в мережі Інтернет за адресою:
https://stylesalon.com.ua/ , а також інших укладених з Користувачем договорів, коли це прямо передбачено їх умовами.
1.2. Справжня Політика складена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 червня 2010 року, а також іншими нормативно-правовими актами України в області захисту і обробки персональних даних і діє по відношенню до всіх персональних даних, які Оператор може отримати від Користувача, що є стороною за цивільно-правовим договором.
1.3. Оператор має право вносити зміни в дану Політику. При внесенні змін до заголовку Політики вказується дата останнього оновлення редакції. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
1.4. До цієї Політики, включаючи тлумачення її положень і порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавство України.

2. Персональна інформація користувачів, яку обробляє Сайт

2.1. Під персональними даними в цій Політиці розуміється:
2.1.1.інформація, що надається Користувачем самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Сайтом інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд;
2.1.2. дані, які передаються у автоматичному режимі Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), технічні характеристики обладнання і програмне забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сайту, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація;
2.1.3. інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання Сайту.
2.2. Дана Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється в ході використання Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.
2.3. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність.

3. Цілі обробки персональних даних користувачів

3.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.
3.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє в наступних цілях:
3.2.1. ідентифікація сторони в рамках сервісів, угод і договорів із сайтом;
2.2.2. надання Користувачеві персоналізованих сервісів і послуг, а також виконання угод і договорів;
2.2.3. відправка повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;
2.2.4. поліпшення якості роботи Сайту, зручності його використання для Користувача, розробка нових послуг і сервісів;
2.2.5. таргетування рекламних матеріалів;
2.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. Умови обробки персональної інформації користувачів
і її передачі третім особам

4.1. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
4.2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:
4.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;
4.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;
4.3.3. Передача необхідна для функціонування і працездатності самого Сайту;
4.3.4. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
4.3.5. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;
4.3.6. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови договору, дану Політику, або документи, що містять умови використання конкретних сервісів.
4.3.7. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Сайту.

5. Зміна і видалення персональної інформації.

Обов'язкове зберігання даних

5.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, звернувшись до Сайту по контактам в розділі «Контакти».
5.2. Права, передбачені п. 5.1. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Наприклад, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сайту зберегти змінену або видалену Користувачем інформацію на термін, встановлений законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

6. Обробка персональних даних за допомогою файлів Cookie та лічильників

6.1. Файли cookie, що передаються Сайтом обладнанню Користувача і обладнанням Користувача Сайту, можуть використовуватися Сайтом для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення Сайту.
6.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовував для відвідування сайтів в мережі інтернет можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.
6.3. Гугл має право встановити, що надання певного сервісу або послуги можливо тільки за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.
6.4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.
6.5. Лічильники, розміщені на Сайті, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збору і обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або його окремих функцій. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

7. Захист персонально інформації Користувача

7.1. Сайт вживає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.


8. Зміна Політики конфіденційності

8.1. Сайт має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці за адресою https://stylesalon.com.ua/politika-konfidencialnosti.html.

9. Контакти і питання щодо персональних даних

9.1. Всі пропозиції, питання, запити та інші звернення з приводу цієї Політики і використання своїх персональних даних Користувач має право направляти Сайту:
-за адресою електронної пошти: info@stylesalon.com.ua
 

Публічна оферта

Цей документ - це публічна оферта (пропозиція) інтернет-магазину «stylesalon.com.ua» про продаж товарів

1. Загальні положення

1.1.Дана публічна оферта (далі - Оферта) є офіційною пропозицією інтернет-магазину «stylesalon.com.ua» для будь-якої особи укласти договір купівлі-продажу товару на Сайті дистанційним чином на умовах, визначених у цьому Договорі і містить всі істотні умови Оферти.
1.2.Замовлення Покупцем товару, розміщеного на Сайті, означає, що Покупець згоден з усіма умовами цієї Оферти, Політики конфіденційності.
1.3.Сайт має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.
1.4.Термін дії оферти необмежений, якщо інше не зазначено на Сайті.
1.5.Сайт надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про товар.

2. Предмет Оферти

2.1.Сайт зобов'язується передати Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах цієї Оферти.
2.2.Найменування, ціна, кількість товару, а також інші необхідні умови Оферти визначаються на підставі відомостей, наданих Покупцем при оформленні замовлення.
2.3.Право власності на замовлені товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцеві і оплати останнім повної вартості товару. Ризик його випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцеві.

3. Вартість товару

2.1.Ціни на товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку і вказуються на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: http://stylesalon.com.ua/
2.2.Ціна товару вказується у гривнях України.
2.3.Розрахунки між Сайтом і Покупцем за товар проводяться способами, зазначеними на Сайті в розділі https://stylesalon.com.ua/oplata-ru.html.

4. Момент укладання Оферти

4.1.Акцептом цієї Оферти (договору) є оформлення Покупцем замовлення на товар
4.2.Акцептуючи дану Оферту, Покупець висловлює згоду в тому, що:
- реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) вказані їм добровільно;
- реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) передаються в електронній формі каналами зв'язку мережі «Інтернет»;
- реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) передані Сайту для реалізації цілей, зазначених у цій Оферті, Політиці конфіденційності і можуть бути передані третім особам, для реалізації цілей, зазначених у цій Оферті;
- реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) можуть бути використані Сайтом в цілях просування товарів і послуг, шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою каналів зв'язку;
- з метою додаткового захисту від шахрайських дій зазначені Покупцем реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) можуть бути передані банку, який здійснює транзакції по оплаті оформлених замовлень;
- дана Покупцем згода на обробку його реєстраційних даних (в тому числі персональних даних) є безстроковою і може бути відкликана Покупцем або його законним представником, подачею письмової заяви, переданої Сайту.

5. Повернення товару та грошових коштів

5.1.Повернення товару здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
5.2.Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого товару на банківську карту або рахунок.

6. Доставка товару

6.1.Доставка товару Покупцеві здійснюється в терміни, узгоджені Сторонами при підтвердженні замовлення співробітником Сайту.
6.2.При доставці товару Покупець приймає його, що служить підтвердженням того, що Покупець не має претензій до комплектації товару, до кількості і зовнішнього вигляду товару.
6.3.Після отримання товару претензії до кількості, комплектності та вигляду товару не приймаються.

7. Термін дії оферти

7.1.Дана Оферта набуває чинності з моменту її акцепту Покупцем, і діє до моменту відкликання акцепту публічної оферти.

8. Додаткові умови

8.1.Сайт вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.
8.2.Сайт і сервіси, які ним надаються, можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Сайту має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.
8.3.До відносин між Покупцем і Сайтом застосовуються положення українського законодавства.
8.4.В разі виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Сайту по телефону або іншим доступним способом. Всі суперечки, які виникають, сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.5.Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.